ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje vstupují do voleb s připravenou sadou receptů garantovaných experty, kteří příslušné problematice rozumějí.

ČSSD

Patrioti Olomouckého kraje

Volební program

Patrioti jsou hnutí uznávaných osobností a odborníků neodmyslitelně propojených svou prací a životem s Olomouckým krajem. Patrioti vnímají Olomoucký kraj jako opravdový domov, a proto chtějí svými pracovními i životními zkušenostmi a osobním přístupem napomoci jeho rozvoji. ČSSD jako ověřená a odpovědná politická síla chce při správě Olomouckého kraje využít znalostí, zkušeností a ochoty lidí, kteří milují svůj kraj, ale nechtěli se věnovat stranické politice. Proto uzavírá spojenectví s hnutím Patrioti Olomouckého kraje a na společnou kandidátku do zastupitelstva kraje vysílá své nejvýraznější osobnosti - lékaře, sportovce, manažery nebo univerzitní učitele.

Společně vstupují do nadcházejícího volebního období s připravenou sadou receptů na rozvoj oblastí, které budou na kandidátce garantovat vybraní experti, kteří problematice skutečně rozumí.

Pro bezpečnost obyvatel máme recept

V zájmu zajištění bezpečnosti obyvatel budeme podporovat složky integrovaného záchranného systému, zejména zdravotnické záchranné služby a hasičských sborů.

 • Podpora sborů dobrovolných hasičů. Na mnoha obcích naplňují nejen svůj primární účel, ale jsou i důležitým prvkem kulturně společenského života.
 • Kraj bude pokračovat ve finanční podpoře provozu lékáren o svátcích, víkendech a nočních hodinách pro mimořádné potřeby pacientů v pohotovostním režimu.
Recept pro zdravé veřejné finance
 • Setrváme ve zodpovědném přístupu k veřejným financím - kraj se nesmí více zadlužit.
 • Zachováme objem investic v maximální možné míře.
 • Spolky jsou pilířem regionu - jejich podpora musí zůstat.
Náš recept na boj proti suchu

Kraj nesmí vyschnout - bez vody není život! Klademe důraz na odpovědné hospodaření s vodou. Rozumný přístup k přírodě a naslouchání lidem je naším receptem pro boj se suchem.

 • Cílené investice - všechny plánované investiční akce, ale i koncepční a strategické dokumenty prioritně zohlední požadavek na zadržování vody v místě.
 • Pomůžeme zejména oblastem, které jsou již nyní nejvíce ohroženy nedostatkem pitné vody.
 • Zeleň zadržuje vodu - výsadba a kultivace zeleně v krajině. Zdravé lesní porosty, aleje nebo remízky jsou našimi neocenitelnými spojenci nejen v boji proti suchu, ale také napomáhají čistému ovzduší a celkově ochraně klimatu.
Recept na zemědělství - půda, naše dědictví po předcích

Úrodnou půdu musíme pro naše děti hýčkat. Potravinová soběstačnost je prioritou.

Vytvoříme podmínky pro aktivní zájmovou činnost - tradice včelařství, myslivosti, rybářství a vlastní ochrany přírody považujeme za nejdůležitější právě dnes.

 • Dotačním programem podpoříme producenty regionálních potravin.
 • S ohledem na připravované zákony o likvidaci kalů z čistíren chceme usilovat o podporu a zajištění dotačních titulů pro obce s rozšířenou působností, které budou realizovat sušičky kalů z čistíren odpadních vod.
Recept na školství připravené na výzvy 21. století

Vzdělaná společnost rozvíjí kraj. Ve všech částech našeho kraje chceme sebevědomé a vzdělané mladé lidi. Střední školství je na prahu přechodu k masovému používání moderních technologií a my jsme připraveni.

 • Podnikatelé jsou partneři středního školství.
 • Jen dobře vzdělaný učitel kvalitně vzdělává naše děti.
 • Děti se ve školách musí cítit bezpečně. Naše představa kvalitního školství zlepšuje jak psychickou pohodu dětí, tak i aspekty fyzické. Od přístupu učitelů až po vyváženou stravu.
Vzdělávání v oblasti volnočasových aktivit a recept pro rozvoj sportu

Naše děti musí být aktivní. Sportovat a mít kulturní rozhled je základ.

 • Propojíme školy s možnostmi volnočasových aktivit. Vytvoříme maximální podmínky pro sportovní rozvoj dětí a mládeže.
 • Aktivita dětí je prevencí proti drogám.
 • Zpracujeme plán rozvoje kultury a volnočasových aktivit regionu v horizontu minimálně 10 let.
 • Sportovní vyžití vyžaduje kvalitní zázemí. Zachováme, rozšíříme a zjednodušíme podporu programů pro výstavbu a rozvoj sportovišť.
 • Sportovní aktivity připomínají pyramidu. Základnou je sportovní výchova dětí a mládeže a jejich vedení k pohybu. Nezbytným tělem stavby je rekreační a kondiční sportování široké veřejnosti všech věkových vrstev. A vrcholový sport je špičkou pyramidy, chloubou a výkladní skříní. Podporu zaslouží všechny části stavby.
Recept na podporu cestovního ruchu

Olomoucký kraj je a bude TOP turistickou destinací v ČR.

 • Podpoříme tradiční atrakce cestovního ruchu a vznik a rozvoj nových.
 • Chceme zde turisty na celý víkend! Olomoucký kraj je lákadlem pro všechny.
 • Podpora vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu odborné a jazykové. Chceme i zahraniční turisty.
Recept pro rozvíjení kulturního dědictví a tradic

Kulturní dědictví, ale i moderní formy umění, jsou nedílnou součástí naší společnosti. Odkaz předků a nadšení mladých tvoří zdravý duch obyvatel Olomouckého kraje.

 • Zasadíme se o uchování a rozvíjení kulturního dědictví a tradic regionu.
 • Audit památkově chráněných nemovitostí bude základem dlouhodobého a trvale udržitelného plánu obnovy památek nejen v majetku Olomouckého kraje.
 • Digitalizace je správnou cestou pro zachování tradic budoucím generacím.
Recept pro využití moderních technologií

Uvědomujeme si význam podpory inovací pro vznik nových podnikatelských příležitostí.

 • Kraj finančně podpoří inovace.
 • Budoucností rozvoje Olomouckého kraje je podpora vědy a výzkumu.
 • Spolupráce všech vysokých škol v Olomouckém kraji nám zajistí náskok.
Infrastruktura je receptem pro rozvoj

Budoucí prosperita kraje je závislá na kvalitní infrastruktuře. Kraj trvá na urychlení dostavby dálniční sítě.

 • Podpoříme obce v obnově místních komunikací.
 • Prosperitu kraje tvoří mix kvalitní železniční, silniční a komunikační infrastruktury.
 • Nyní plánujeme budoucnost pro naše děti. Budoucí prosperitu zajišťujeme teď.
Každý občan má svá práva

Každý obyvatel kraje musí být chráněn před nástrahami byrokracie a šmejdů.

 • Zřídíme exekuční poradny.
 • I starší spoluobčané mají práva - musíme je chránit.
 • Kraj poradí mladým se zahájením podnikání.
Recept na důstojné stáří

Staří lidé nám dali všechno, musíme být solidární a vracet jim to.

 • Milý a vzdělaný personál je základem spokojenosti.
 • Důstojné umírání v kruhu rodinném zajistí mobilní hospice.
 • Nejmodernější zdravotnické postupy jsou standardem a budeme je vyžadovat.
Recept pro zdravotnictví

Zasadíme se o zachování a obnovu sítě praktických lékařů a terénních specialistů včetně zubních lékařů - regionu včetně menších obcí a měst - například formou dotací na provoz ordinací a příspěvků na bydlení zejména pro mladé a začínající lékaře.

 • Praktický lékař dostupný ve všech částech kraje.
 • Podpora absolventů k setrvání v našem regionu - podpoříme střední a vysoké školství v klíčových oblastech zdravotní péče a sociálních služeb a uskutečníme motivační kroky vedoucí k zamezení odlivu takto kvalifikovaného personálu z našeho regionu.
 • Lékař a lékárna v akutní situaci musí být k dispozici ihned s odpovídajícím vybavením.
Recept pro specializovanou a následnou péči
 • O seniory a chronicky nemocné lidi se musíme postarat.
 • Podpoříme poskytovatele následné lékařské a sociální péče (LDN, paliativní a hospicová péče, domovy a penziony pro seniory).